Съобщение

На 09 май 2012 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЦТ - БАН, ул. "Московска" № 45, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за  присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "РОМАНИЗАЦИЯ НА ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ ПО ДАННИ НА АНТРОПОНИМИЯТА (I - III в.)" на Калин Цветанов Стоев, редовен докторант в Центъра по тракология при ИБЦТ - БАН. Направление  Стара история (вкл. Праистория) (шифър 05.03.01). Материалите по защитата са на разположение в деловодството на Института за балканистика с Център по тракология - БАН и са публикувани на интернет страницата на ЦТ „Проф. Александър Фол“ – БАН:

http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=201&Itemid=113