Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"

Становища и рецензии за научната дейност на доц. дфн Светлана Янакиева