Конкурс за гл. асистент

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2 История и археология (древнотракийските земи през римската епоха) – един, за нуждите на Център по тракология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.