Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността 05.04.22 Класически езици, с единствен кандидат доцент дфн Светлана Янакиева

Вж. Резюмета на трудовете