Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Институтът по тракология е създаден като самостоятелно научно звено на БАН с Разпореждане на Министерския съвет на Република България от 12.05.1972 г. с основател проф. дин Александър Фол. Той носи името Проф. Александър Фол с решение на Общото събрание (ОС) на БАН от 03.04.2006 г. От 25.06.2007 г. с решение на ОС-БАН е преобразуван в Център по тракология Проф. Александър Фол. От  01.07.2010 г. с решение на ОС-БАН Центърът по тракология Проф. Александър Фол е обединен с Института по балканистика и трансформиран в Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол при БАН, който е универсален правоприемник на преобразуваните чрез сливане два първоначални института.

Институтът/Центърът по тракология е специализирано научно звено за интердисциплинно изследване на историята на тракийската древност, натоварено с функцията да координира проучванията върху Древна Тракия и траките в контекста на палеобалканистиката, да изучава догръцките и негръцките съставки в древното балканско и западномалоазийско културно-историческо пространство. Фокусът е върху тракийската история, култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен дял от европейското и световно културно-историческо наследство.