Съобщение

На 27 юни 2012 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на ИБЦТ - БАН, ул. "Московска" № 45, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "ОТ КУЛТА КЪМ ХЕРОЯ КЪМ КУЛТА КЪМ СВЕТЕЦА В ЮЖНОДУНАВСКИТЕ ЗЕМИ (ІІІ - VІІ ВЕК)" на Милен Цонев Иванов, редовен докторант в Центъра по тракология при ИБЦТ - БАН. Направление  Теория и история на културата (шифър 05.08.33). Материалите по защитата са на разположение в деловодството на Института за балканистика с Център по тракология - БАН и са публикувани на интернет страницата на ЦТ „Проф. Александър Фол“ – БАН и на сайта на БАН: http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0052&n=000229&g=