Съобщение

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 21 юни  (четвъртък) 2013 г. от 14.00 часа в сградата на ул. „Московска” 45, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема БОГОВЕ И ОБРЕДИ В АПОЛОНИЯ ПОНТИКА“

на Любава Георгиева Александрова,
докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление: 2.2. История и археология, научна специалност: 05.03.01. Стара история (вкл. праистория)

Председател на Научното жури:
проф.д.изк. Ваня Лозанова-Станчева - (становище)


Членове на Научното жури:
• проф.дин Иван Карайотов (рецензия) 
• доц. д-р Майя Василева (рецензия) 

• доц. д-р Боряна Русева (становище)
• доц. д-р Мария Рехо (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИБЦТ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИБЦТ-БАН.