Теристасис/Тиристасис

В Корпуса на Д. Дечев името е  тракийско.

В Инвентарния свод на полисите, Теристасис е определено като пределинистическо селище, неидентифицирано като полис, което е тракийска крепост на брега на Пропонтида, между Левке акте-Бели бряг/нос и Хераклея; според авторите тази тракийска крепост колебливо се идентифицира с Тиродиза. Тази идентификация се отхвърля, защото Тиродиза присъства в Атинските данъчни листи (ATL) като данъчно облаган член на Първата Атинска архе-империя , а Тиристасис - не. Това е така, защото Тиродиза е елински полис, а Тиристасис - тракийска крепост на брега на Мраморно море.

Очевидно приморската крепост Теристасис/Тиристасис на Северозападното Мраморноморие, днес в Европейска Турция, е резиденция на тракийските владетели.

 

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

ATL = Meritt B.D., H.T. Wade-Gery, M.F.McGregor. The Athenian Tribute Lists. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1939-1953, Vol. I-ІV, І, 428-429.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 508.

Inventory 2004: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Fondation. (Eds. M. H. Hansen and Th. H. Nielsen). Oxford University Press, 2004, p. 914.

Isaac B. 1986: Isaac B. The Greek Settlements in Thrace until Macedonian Conquest. -  Studies of the Dutch Archaeological and Historical Society, Vol. X, Edited by B.H.Isaac and J.G.P.Best. E.J.Brill. Leiden, 1986, 203-204.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов