Орни

Според Д. Дечев името Орни е тракийско.

Крепостта Орни е спомената от Плутарх (ок. 46-127 г.) (Plut. Alcib. 36) и Корнелий Непот (ок. 100-32 г.пр.н.е.) (Corn.Nep. Alcib. 7, 4-5), по повод властването на Алкивиад (450-404 г.пр.н.е.) над дадените му от одриския цар Севт І (424/423-405/404 г.пр.н.е.) крайморски крепости Орни, Бизанте и Неон тейхос.

Подредбата сочи още една приморска царска резиденция между Ганос и Бизанте, което е при и около Хиерон орос - Свещената планина на траките, наричана от тях Ганиада, в този владян от одрисите стратегически важен район на Северна Пропонтида, дн. в Европейска Турция.

 

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 344.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов