Мастейра

Според Д. Дечев името е тракийско. Както Кабиле, така и Мастейра е споменато като селище у Демостен (384-322 г.пр.н.е.), който изброява сред лошите/долните/нищите места в Тракия: Дронгилон, Кабиле и Мастейра (Demosthen. VIII, 44).

Местата са лоши/долни/нищи, защото са завладени от Филип ІІ (359-336 г.пр.н.е.), срещу когото Демостен води активна политическа кампания. Очевидно Филип ІІ завладява не маловажни места, а важни одриски резиденции за да улесни подчиняването на Одриското царство на Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.), което е най-силният му конкурент за властване в Европейския Югоизток. Така, Мастейра е несъмнена одриска владетелска резиденция, която се локализира по южните склонове на Сакар планина, при село Младиново, Свиленградско, Хасковска област, Южна България. И днес топонимът е запазен като Мастейре, Мастейрен.

Димитров Б.  1975: Димитров Б. Тракийското селище Мастейра. - Векове, 1975, 4, 56-68.

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1975: Фол Ал. Тракия и Балканите през ранно-елинистическата епоха. София, Наука и изкуство, 1975, 97-98.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 45-46.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов