Хераклея

След изброяване на елинските полиси на Тракийския херсонес Псевдо-Скилакс (Ps.-Skylax, 67) продължава с тракийските крепости: Левке акте, Тиристасис, Хераклея, Ганос...

В Инвентарния свод на полисите, Хераклея е определено като пределинистическо селище, незасвидетелствано като полис, а по-скоро като крепост, която може да се идентифицира с днешното Хераклица/Ерикли. Ерикли се намира на мраморноморското крайбрежие на Източна Тракия, в Европейска Турция.

Хераклея не фигурира в Атинските данъчни листи, най-вероятно, защото не е елински полис, а е приморска крепост-резиденция, владяна от траките.

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Inventory 2004: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Fondation. (Eds. M. H. Hansen and Th. H. Nielsen). Oxford University Press, 2004, p. 913.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов