Ергиске

У Д. Дечев името е тракийско.

Ергиске е одриска царска резиденция, известна от надписи по съдове на царете Котис І (383/382-360/359 г.пр.н.е.) и Керсеблепт  (359-341 г.пр.н.е.) от с. Рогозен, Врачанско, дн. Северозападна България, от първата половина на ІV в.пр.н.е. В Инвентарния свод на полисите Ергиске е определено като пределинистическо селище, неидентифицирано като полис.

Есхин (ок. 389-314 г.пр.н.е.) говори за Ергиске и Миргиске, и Ганос, и Ганиада (Aeschyn. ІІІ, 82). Демостен (384-322 г.пр.н.е.) изброява Серейон тейхос заедно с Ергиске и Хиерон орос (Demosthen. VII, 36-37; IX, 15), а така също Серион и Мюртенон, и Ергиске (Demosthen. ХVIIІ, 27).

Местоположението на Ергиске в близост до Серейон тейхос и Хиерон орос, е добро обяснение за властването на одрисите, по крайбрежието на Хиерон орос - Свещената планина на траките, наричана от тях Ганиада, както и в цялото Северното Мраморноморие. Приема се, че локализацията на Ергиске трябва да се търси на юг от река Ергене по южните склонове на Странджа. Като се имат пред вид въпросните данни у Есхин и Демостен, където Ергиске се споменава между полиса-емпорион Серейон тейхос и резиденцията Ганос, които са при Хиерон орос и на Пропонтида, местонахождението на Ергиске ще се открие между тях още пò на юг, сравнително близо до или на съвсем на брега на Мраморно море.

 

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1987: Фол Ал. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. - Археология, 1987, 3, 2.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 170.

Inventory 2004: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Fondation. (Eds. M. H. Hansen and Th. H. Nielsen). Oxford University Press, 2004, p. 913.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

Калин Порожанов