Дронгилон

Дронгилон е споменато у Демостен (384-322 г.пр.н.е.) като тракийско място/хорион (Demosthen. VIIІ, 44).

По това време терминът хорион носи значение на укрепено място-крепост. Това укрепено място се изброява сред лошите/долните/нищите места в Тракия каквито са Дронгилон, Кабиле и Мастейра. Изброяването е във връзка с похода на Филип ІІ (359-336 г.пр.н.е.) в Тракия от 341 г.пр.н.е., когато той ликвидира самостоятелността на Одриското царство на Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.). Посоката на движение на войската му е от югозапад, през тракийския град Пулпудева, който той преименува на Филипополис (Пловдив), към Кабиле (Ямбол) и от там на юг  към морските резиденции.

Тъй като резиденцията Мастейра се локализира при село Младиново, Свиленградско, Хасковска област, на южните склонове на планината Сакар, в Южна България, то Дронгилон може да се търси, някъде по трасето на Филип ІІ, югозападно, преди Кабиле, при дн. гр. Ямбол.

Литература:

Димитров Б.  1975: Димитров Б. Тракийското селище Мастейра. - Векове, 1975, 4, 56-68.

Кратка енциклопедия Тракийска древност. (Ред. Д. Попов и др.) Издателство „Аргес". София, 1993, 173.

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1975: Фол Ал. Тракия и Балканите през ранно-елинистическата епоха. София, Наука и изкуство, 1975, 97-98.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов