Беос кенос

Името е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/359 г.пр.н.е.) и Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.) от с. Рогозен, Врачанско, дн. Северозападна България. 

Резиденцията Беос кенос (кенийски) очевидно е в областта, носеща името на траките кени, Кенике, която се намира над Тракийския херсонес. Тоест, тя е в Източна Тракия, Европейска Турция, в района на резиденцията Апрос, и се намира на около 30-40 км от северния бряг на Пропонтида, северно от Хиерон орос/Свещената планина на траките, наречена от тях Ганиада, и на около 40-50 км от залива Мелас на Тракийско море. Бeос кенос е одриска владетелска резиденция в този възлов и стратегически район, свързан преди всичко с Мраморно, но и с Тракийско море.

Калин Порожанов

Литература:

Порожанов К. 2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1987: Фол Ал. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. - Археология, 1987, 3, 2.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.