Беос/Беон

Името е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/359 г.пр.н.е.) и Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.) от с. Рогозен, Врачанско в дн. Северозападна България.


Резиденцията Бeос се локализира между тракийската резиденция Апри и  полиса Перинт. В Инвентарния свод на полисите Беос/Беон е определено като пределинистическо селище, неидентифицирано като полис, намиращо се по средата на разстоянието между Перинт (дн. Мармара ереглеси) и съвременния град Чорлу. Така, местоположението на одриската владетелска резиденция Беос е на около 10-на км, северно от полиса Перинт на Мраморно море.

Калин Порожанов

Литература:

Порожанов К. 2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1987: Фол Ал. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. - Археология, 1987, 3, 2.

Inventory 2004: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Fondation. (Eds. M. H. Hansen and Th. H. Nielsen). Oxford University Press, 2004, p. 913.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.