Амфиполис - Първи опити за основаване

Amphipolis, 'Amf…polij

 


Тукидид (І. 100) първи споменава Амфиполис като го идентифицира изрично с едонската местност Енеа ходой (Девет пътя). Херодот (7. 113-4) пък пръв споменава тази местност като намираща се в земите на едоните. Там Ксеркс със своите войски по време на похода си към Елада през 480 г. пр. Хр. преминал Стримон по мостовете, които намерил прехвърлени над реката. Тукидид [IV. 103, 4-5] уточнява, че „градът Амфиполис се намирал на известно разстояние от този мост („моста, който водел над реката” Стримон [Thuc. IV. 103, 4]), където се преминава реката, и тогава (по време на обсадата на града от Бразидас, 424 г. пр. Хр. – б. а.) нямало, както днес, стени, които достигали дотам...”  Градът се намирал, според историописеца [IV. 102], на 25 стадии или на 4.5 км от Ейон, т.е. от устието на Стримон [20 стадия у Strabo. VII, fr. 35 или 30 стадия у Diod. XII. 73. 3]. Локализиран е при днешното селище Неохори (тур. Йеникьой; Yeni Keui), на около 100 км от Тесалоники, по посока на Кавала, точно отвъд моста на р. Стримон, върху платото на един висок 154 м хълм, заобиколен от р. Струма от запад в по-голямата си част, откъдето идва и името му.   

 

Значимостта и предимствата на местността са привличали далеч преди тук атиняни да основат Амфиполис и други колонизационни амбиции. Така във връзка с експедицията на спартанския военачалник Бразидас срещу атинската апойкия през 424 г.пр.Хр. по време на Пелопонеските войни Тукидид [IV. 102] разказва за трагичния опит на Аристагор от Милет да основе там селище през 497 г.пр.Хр.:

 

„На това място, на което се намира сега този град (Амфиполис – б. а.), Аристагор от Милет, когато бягал от цар Дарий, се бил опитал преди това да се установи и положи основите на селище, но бил прогонен от едоните… Херодот [Hdt., V. 124-125] допълва нови щрихи към този инцидент, уточнявайки, че след като Аристагор от Милет „възбунил Йония”, замислил бягство. „...Той свикал съмишлениците си на съвет и им рекъл , че било по-добре за тях да имат под ръка убежище в случай, че бъдат изгонени от Милет: може би да ги заведе в Сардо или в Мюркинос (Миркин) в страната на едоните и да се заселят там – този град бил укрепен от Хистиайос, след като го получил в дар от Дарий. Това запитал Аристагорас.” Интересното е, че мнението на логографа Хекатей, син на Хегезандрос, било да не отиват в тези места. Предпочитанията на Аристагорас били в полза на едонския Миркин. „... Той поверил Милет на видния сред съгражданите им Пютагорас, а самият той взел със себе си всеки, който искал да тръгне с него, и отплувал за Тракия; там завзел областта, за която се бил отправил. Веднъж тръгнал от тази област, но бил погубен заедно с войската си от траките – бил обсадил един град, от който траките искали да излязат като сключат примирие.”

 

Диодор Сицилийски [12. 68. 1] предава алтернативна традиция, според която именно Амфиполис бил основан от Аристагорас, но не оцелял за дълго.

 

Отклонението от версията на Тукидид подсказва, че военно-дипломатическата и религиозно-политическата ситуация около свещената за траките местност, на която по-късно бил основан Амфиполис, била много по-сложна. Към нея, навярно, са гравитирали няколко селищни центрове на траките.

 

Ваня Лозанова