Амфиполис - Праисторически период

Amphipolis, 'Amf…polij

Град на левия бряг на р. Стримон, на 4.5 км от устието му; на територията на тракийското племе на едоните.

 

Районът на град Амфиполис, на устието на р. Стримон, с неговите природни богатства и подходящи условия за живот, е привличал обитатели тук още от праисторическата епоха. Археологическите находки от древно селище на „Хълм 133" (евентуално древната местност Енеа Ходой на едоните?), от некропола от ранножелязната епоха на съседния хълм Кастас, вероятно свързан със селището на „Хълм 133", както и от други археологически обекти в околността свидетелстват за интензивното присъствие на хора още от средата на неолита до ранножелязната епоха (5 000 - 750 г.пр.Хр.). Областта е контролирала в древността стратегически важния път между Тракия, Македония и Елада, по-късно станал известен като Via Egnatia. При това място пътят е пресичал р. Стримон преди последната да достигне Егейско море, където на устието й е бил разположен пристанищният град Ейон, четири и половина км. под Енеа Ходой (Деветте пътя). Регионът на Амфиполис е бил през античността особено значим заради златоносните мини и близостта му до среброносната планина Пангей.

„Хълм 133" е на около 3 км северно от Амфиполис, на левия бряг на Стримон, на около 50 км югозападно от Филипи, и е проучен от гръцкия археолог Д. Лазаридис. Няма структурни руини, но керамиката включва материал от неолитната и особено много от геометричната до архаичната епохи. Забележителни са два съда с декорация от концентрични кръгове, характерна за тракийската керамика. Намерени са керамични фрагменти от бронзовата епоха, от черно- и червенофигурна, йонийска керамика и такава от първата половина на V в. пр. Хр. Интересна находка е фрагмент от гръцка керамика с изписани шест имена с гръцки букви, две от които - с ясен тракийски характер: Тралис и Дабис; Скиндакс остава под въпрос. Следи от ранно селище има и на територията на самия Амфиполис.

От средата на 7 в., с появата на елински градове по устието на р. Стримон, започва прогресивното проникване на елини в тази част на Тракия, както свидетелстват атическите и коринтските вази, намирани в погребенията от архаичната епоха. На около 12 км западно от Амфиполис съществува още от края на 6 в. пр. Хр. и друго селище. Най-ранните следи от гръцката колонизация в района на Амфиполис датират от първата половина на 5 в. пр. Хр., което съответства и на картината в писмените извори. В района на Амфиполис е открит забележителен епиграфски паметник от 6 - нач. на 5 в. пр. Хр., посветен на някой си Токес, паднал в битка за Ейон. Името е тракийско и поражда множество въпроси, свързани с ролята на местното население в колонизационните процеси по тези стратегически важни места.

Ваня Лозанова