Абидос (Abidos)

Град в Троада, на Хелеспонта, разположен срещу Сестос.

Участниците в Троянската война от А. са предвождани от Азий [Hom. Il. II, 837]. Смята се, че името на селището е от негръцки произход и принадлежи към най-ранния пласт данни за балкано-малоазийското културно-историческо единство от края на II хил. пр. Хр.

А. е колонизиран от Милет. През 480г. пр. Хр. при похода си към Елада Ксеркс преминава с войската си през А.

От 477 до 441г. пр. н. е. А. е член на оглавявания от Атина Първи морски съюз. Градът е завладян от Филип V ок. 200 г. пр. Хр. При Антиох III А. е най-важната крепост в областта. По-късно запазва автономията си, макар че принадлежи на Пергамското царство.

Цвете Лазова