Киноссема

  KunÕj sÁma

  или Гробът на Хекуба `Ek£bhj t£foj

Нос на Тракийския Херсонес.

К. ("Гробът на кучето") за пръв път се среща под това име у Тукидид [Thuc. 8, 104-106] и се идентифицира с дн. нос Килидбахир, Турция, точно срещу Чанаккале.

През римската епоха за същата местност е съобщено и друго название - "Гробът на Хекуба" [Strab. 7,  fr. 56 (55), 13, 1, 28; Mela. 2, 26; Plin. nat. 4, 11, 49; Amm. 22, 8, 1-11; Solin. 10, 17-23]. Вероятно в случая става въпрос за "преосмисляне" на значението на местното наименование, когато засиленият интерес към гръцките митологични образи води до свързването на топонима К. с разказания от Еврипид вариант на мита за превръщането на Хекуба в куче [Eur. Hec.].

Появата на кучето като реверсен тип при монетите на близко разположения Мадитос поставя Киноссема в пряка връзка с този град по аналогия с другите херсонески градове Алопеконесос и Егоспотами, при чието монетосечене също се появяват "говорещи символи" (съответно - лисица и козел).

 

Юлия Цветкова