Тиродиза/Тиристасис

  Turodiza//Teiristasij

Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес, с локализация при дн.  Шаркьой, Турция, чието гръцко название Перистери свидетелства за континюитета в топонимията.

Доколкото може да се съди от името, Т. възниква на мястото на старо тракийско селище. По времето на персийската власт, подобно при Левке акте, там е организирана продоволствена база, вече на територията на Перинт [Hdt. 7, 25].

Вероятно Т. е  укрепена още преди идването на персите. Селището е засвидетелствано у Псевдо-Скилакс [Ps.-Skyl. 67] под формата Тиристасис, който също го поставя зад границите на полуострова. Единствено Плиний Стари причислява Тиристасис към Херсонес [Plin., Nat. hist. 4, 11, 48].

Вероятно включването му в границите на полуострова през римската епоха бележи някакво ново административно деление на района.

 

Юлия Цветкова