Макрон тейхос

  Makron tichos, MakrÕn te‹xoj, Longis Muris

Топоним на Тракийския Херсонес. За пръв път наименованието се споменава от Страбон [Strab. 7,  fr. 56 (55); вж. и Plin., Nat.hist. 4, 11, 43, 48; Mela. 2, 24; Ptol. 3, 11. 4; Prok., De aedif. 4, 10].

През римската епоха под това име е била известна стената, издигната от Милтиад Стари, макар че по-ранните извори преди Страбон не съобщават конкретно название за нея. Самото име говори за присъствието на значителни съоръжения на терена, което предполага поддържането през вековете на стената, освен от Перикъл и Деркилид [Xen. Hell. 3.2.10], вероятно и по времето на Антиох ІІІ [App. Syr. 3-4, 97f.] или дори след установяването там на римската власт.

 

Юлия Цветкова