Еолейон

  Α„Òλειον

Във фрагмент на Теопомп се споменава за полис Еолеон на Тракийския Херсонес [Theop. fr. 144; вж. Α„Òλειον - Steph. Byz. 53, 1], но вероятно под това географско определение в случая трябва да се разбира най-общо "полуостров в Тракия".

Градът се идентифицира с едноименния град от трибутните листи, който се е намирал в Ботика.

Юлия Цветкова