Арриани

  'Arriano…

Топоним на Тракийския Херсонес.

Името се споменава единствено от Тукидид в описанието на битката при Киноссема [Thuc. 8, 104, 2].

Анализът на текста, съпоставен с данните от археологическите проучвания и липсата на локализирани антични останки, позволява да се заключи, че това са наименования на местности, вероятно заливи в района между Елеунт и Киноссема.

За същия участък Плиний Стари съобщава два нови топонима: "станцията на ахейците (statio Achaeorum) и Кулата (turris)" [Plin. nat. 4, 11, 49]. Двете наименования са хапакс в литературата и вероятно при тях става въпрос за някакви временни наблюдателни съоръжения, свързани с охраната на протока.

Юлия Цветкова