Библиография към Мегалити

Велков, Ив. 1935: Могилни гробни находки от Брезово. – Известия на Българския археологически институт 8, 1-17.

Велков, Ив. 1938: Могилни гробни находки от Брезово. – Известия на Българския археологически институт 7, 257-280.

Венедиков, Ив., Герасимов, Т. 1973: Тракийското изкуство. София.

Игнатов, С. 2009: Морфология на класическия Египет (по данни на pHеrmitage 1115). Автореферат за присъждане на научната степен доктор на историческите науки. София.

ИИТ 1: Извори за историята на Тракия и траките, том 1. София.

Кисьов, К. 2003: Теренни обхождания в землищата на селата Зелениково и Розовец, община Брезово. – Археологически открития и разкопки през 2003. София, 98-99.

Костов, Р. 1998: Загадката на кварца. София.

Попова, Р. 2010: Тракийска култура в Северното Черноморие до ІІІ век. София (= Studia Thracica 13).

Филов, Б. 1934:. Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско. София.

Фол, Ал. 1986: Тракийският орфизъм. София.

Фол, Ал. 1994: Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. София.

Фол, Ал. 2002: Тракийският Дионис. Книга трета: назоваване и вяра. София.

Фол, Ал. 2004: Orphica Magica I. София.

Фол, В. 2000: Мегалитни и скално-изсечени паметници в древна Тракия. София.

Фол, В. 2016: Светлината и тъмнината в посветителната обредност на траките. – В: Поломието. Находки, събития, личности. VІІ и VІІІ национални научни конференции. Велико Търново, 76-82.

Фол, В. 2016а: Култът към Слънцебога в Тракия в Средиземноморски и Малоазийски контекст. – В: Поломието. Находки, събития, личности. VІІ и VІІІ национални научни конференции. Велико Търново, 588-594.

Фол, В. 2015: Нов маршрут за културен туризъм на територията на община Брезово. – В: Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието. Черноморски туристически форум. Варна, 13-18.

Фол, В. 2019: Вратата на залеза – Хармония в различията. – В: Сборник с доклади. Научна конференция „Хармония в различията” (София, 10. 12. 2019 г.). София, 205-216.

Фол, В. 2020: Тайни общества на траките. София.

Шкорпил, К.,  Х. Шкорпил 1898: Могили. Пловдив.

Desbals, M.-A. 1997: La Thrace et les Thraces dans l’imaginaire grec aux époques archaïque et classique. Littérature et iconographie. Vol. I:  Texte; Vol. II: Catalogue iconographique; Vol. III: Planches. Thèse de doctorat. Université de Paris X – Nanterre UFR Linguistique, Littérature, Philosophie. Paris.

Dieleman, J. 2005: Priests, Tongues and Rites: The London-Leiden Magical Manuscripts andTranslation in Egyptian Ritual (100–300 CE). Leiden – Boston.

Fol, V. 2007: The Solar Doors – a Gate to the Beyond. – In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (18-23 September 2005, Komotini – Alexandrupolis). Athens, 169-175.

Fol, V., O. Konstantinov 2016: Megalithic Monuments in Sarnena Gora, Brezovo Municipality. – In: Megalithic Monuments and Cult  Practices. `Proceeding of the Second International Symposium  (12-15 October 2016, Blagoevgrad). Blagoevgrad, 9-16.

Frame, D. 1978: The Myth of Return in Early Greek Epic. New Haven.

Jeanmaire, H.  1939: Couroi et courètes. Еssai sur l'éducation spartiate et sur les rites dadolescence dans l'antiquité hellénique. Lille.

Kirilova, P. 2016: At the heart of the Sredna gora mountain. Lilac sanctuary with megalithic stele – an example for promoting the megalithic cultural heritage. – In: Megalithic Monuments and Cult  Practices. Proceeding of the Second International Symposium  (12-15 October 2016, Blagoevgrad). Blagoevgrad,  449-453.

Nagy, G.  19922: Greek Mythology and Poetics. New York.

Perdrizet, P.1910: Cultes et mythes du Pangée. – Annales de l’Est 24, 1, 13-28.

­­Pelon, O. 1976: Tholoi, tumuli et circles funéraires. Recherches sur les monuments funéraires de plan circulaire dans l’Égée de l’âge du Bronze (IIIe et IIe millénaires av. J.-C.) (= École française d’Athènes 144). Paris.

Stoev, A., P. Stoeva 2006: Rock Sanctuary near the village of Busovgrad, Kazanlak Municipality: Megalithic “Solar Gate”. – In: The Thracian Cosmos – the Sacred Realm of Kings. Sofia, 24-29.

Ustinova, Y. 2009: Caves and the Ancient Greek Mind. Descending Underground in the Search for Ultimate Truth. Oxford.

Zuntz, G. 1971: Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia. Oxford.

Валерия Фол