Клейта

Kleite, Klite или Clite

1. Дъщеря на цар Меропс от фригийското селище Перкоте на малоазийския бряг на Хелеспонта, според Ефорион от Халкида, Аргонавтика-та на Аполоний Родоски и Партений [Eph. в FHG I. 262.104; срв. Konon., 41; Apollon. Rhod., 1. 975; 10112-1076; Parthenios, 28], сестра на сражаващите се при Троя Адрестос и Амфиос. Нейният баща бил убит от Мигдон, митологичния епоним на тракийското племе мигдони [Val. Flac., 3. 320]. Наскоро омъжила се за владетеля на долионите, Кизик (Kyzikos, Cyzicos), син на Еней, тя го загубила по най-неочакван начин. Когато аргонавтите стигнали до града Кизик, те били приети сърдечно от едноименния владетел на долионите. Но когато решили да продължат своя път, Великата богиня-майка на Диндиме, разгневена на цар Кизик, че убил един от свещените й лъвове, предизвикала буря, която изтласкала назад към град Кизик кораба на аргонавтите без те да забележат това. Заблудени, че техните врагове, пелазгийските макриеи ги нападат, долионите, начело със своя цар, влезли в битка през нощта. Много граждани и сам Кизик, убит от Язон, паднали в боя [Apoll. Rhod. I, 1030 ff.]. Според приписваната на Орфей Аргонавтика [Orph., Argon., 524] Херакъл неволно убил Кизик в битката си с гигантите. К. не понесла загубата, полудяла от скръб по своя съпруг и се обесила [Apoll. Rhod. I, 1063]. От сълзите, които пролели скърбящите за нея нимфи, се появил извор, който получил името на К. [Val. Flac., 2.637-3.461; Hygin., Fab. 16, Apoll. Rhod. I, 1030 ff.].

2. Име на извор, който се локализира край гр. Кизик в малоазийска Мизия [Apollon. Rhod., 1. 1063 ff.; Orph., Argon., 600].

3. Вакханка от свитата на Дионис, която го съпровожда в пътя му за Индия и влиза в двубой с Ликург.

4. Данаида, дъщеря на Мемфис, съпруга на тракийския херой Клейтос [Apollod. II, 18].

Ваня Лозанова