Аджигьол

Погребение

През 1931 г. под могилен насип в А. - селище в Румъния, край Тулча, е намерена гробница, двете помещения на която (камера I и ІІ) не са свързани помежду си; към по-малкото от тях (камера I) води коридор (дромос). Гробницата и дромосът са градени от дялан камък и вероятно имат плоско дървено покритие. Мъртвите били положени в дървени ковчези. В камера I са намерени останките на млада жена (ок. 23 г.), а в камера II ­- костите на млад мъж (ок. 20 г.). В съседство с гробницата, под могилния насип, на място, оградено с дребни камъни, са открити скелетите на три коня, погребани с амунициите си. От дромоса и помещенията са събрани множество предмети, но по всичко личи, че могилният насип и на места градежът, са нарушени още в древността.

Погребалният инвентар включва златни, сребърни и бронзови предмети: сребърен шлем, два сребърни наколенника, 4 сребърни и 1 бронзова фиала, накити от злато и от сребро, 2 сребърни чаши, начелници и фалери (метални украшения) към конска амуниция от сребро, юзда, стрели, фрагменти от червенофигурна керамика.

Шапката на шлема е отделена от лицевата част с два бордюра от палмети (декоративни орнаменти - стилизирани палмови листа) и овули (яйцевидни орнаменти). Под тях е представена горната част на човешко лице, с големи апотропеични очи и извити вежди над тях. Върху набузниците и върху тиловата част са изобразени четирима конници в ризници, с вдигнати копия. Облеклото на персонажите и амуницията на конете са предадени в детайли, фигурите са конструирани примитивно.

Двата сребърни наколенника са моделирани в горната си част като женски глави. По всяка вероятност в тях е представена тракийската Велика богиня-майка. Върху единия тя е изобразена с торква, с огърлица и с обеци, а в другия лицето й е татуирано. И в двата наколенника косите й са с подредени букли. Наколенниците са богато украсени с фигурални композиции и орнаменти. Отдолу нагоре се издигат змийски тела, които по средата на наколенника завършват с глави на змии или на птици. От горната част на телата се спускат симетрично по две змии, до половината представени като спирали. От лявата страна на единия наколенник е изобразена фигурална композиция - седяща на стол човешка фигура с птица в едната ръка и с ритон в другата; над нея - конник с лък във високо вдигната дясна ръка. Иконографските и стиловите принципи, които следва тракийското ателие, изработило наколенниците, личат и в наколенника от Враца, (наколенника от могилата при Златиница-Маломирово - бел. ред.) в шлема от Бъйчени, в апликациите от Летница, в сребърния съд от Мастюгино (Русия).

Многобройните апликации от А. също носят белезите на тракиската торевтика. Единият начелник напомня начелника от Брезово - две поставени една над друга глави на животни; други три апликации изобразяват мечки (близки до тях са начелниците от гробницата при Мезек и от Огуз (Украйна). Забележителен е един начелник с обемно протоме на грифон, чиито рога преминават в геометрични орнаменти. Апликациите във вид на трискели и свастики поддържат тракийската форма на този тип предмети - раменете им завършват със схематично изобразени глави на грифон или на кон. Същите стилови особености характеризират и набузниците, където е представена глава на елен, увенчана с дълги клонести и геометризирани рога.

Една от фиалите от А. носи надписа КОТYОS ЕGВЕО (подобно на надписа върху фиалите от Рогозенското съкровище - бел. ред.).

Двете сребърни чаши, биконични по форма, са богато украсени с композиции от животни, птици и орнаменти; под устието им има бордюр, а над дъното - пояс от гравиран люспест орнамент. След бордюра следва фриз от скачени птичи глави. В останалото поле са представени елен, козел, заек и птица, а на дъното  грифон, който напада глиган.

Смята се, че в А. са погребани знатен представител на аристокрацията на гетите и неговата съпруга. Гробницата се отнася към 400 г. пр. Хр. Находките от А. се съхраняват В Археологическия музей в Букурещ.

† Александър Бонев

 

Литература

Sîrbu V. The Ceremony Helmets-Masterpieces of the Getae's Toreutics and Figurative Art. - In: Thracians and Circumpontic World, II. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology. Chişinău, 2004: 29-44

Sîrbu V. L'art de Gètes - un art narratif et symbolique. - In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology. Komotini-Alexandroupoli 18-23 October 2005. Athens, 2007: 539-552

Sîrbu V. Agighiol - la tomb d'un basileus Gète de la Dobroudja. - In: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova. София, 2008: 268-283