Астрей (Astraios)

Едно от назоваванията на Залмоксис.

Името-прозвище е засвидетелствано у Антоний Диоген в Еротични писатели [509].

Допуснато е чрез това име Залмоксис да се  отъждествява с Кронос. От друга страна то би могло да е носител на представата за  урано-соларното начало на бога на гетите.

Димитър Попов