Гебелеизис (Gebeleizis)

Друго име (прозвище?) на Залмоксис, с което го назовават някои от гетите, според Херодот [IV, 94, 1].

Г. се среща само в посочения пасаж, в който различните Херодотови кодекси го изписват по различен начин: Тебелеизис, Небелеизис, Белеизис, Гебелейзейс и др.

Александър Фол