Аброзелм (Abrozelmes)

Одриски аристократ, приближен на т. нар. Севт II и негов преводач при преговорите му с Ксенофонт през зимата на 400-399 г. пр. Хр.

Засега А. е засвидетелствуван само в Ксенофонтовия Анабазис [VII 6,43] и се тълкува като вариант на типичното тракийско лично име Ебрюзелмис, изписвано обикновено като Хебрюзелмис. Хебризелм е име на цар на одрисите от първите двадесетина години на ІV в. пр. Хр., поради което се приема за възможно А.  да е поел властта над (част от?) одриските земи.

Александър Фол