Барсабас

Барсабас / Barsabas / - тракийски владетел

 

Диодор [Diod. exc. 16=FHG] е единственият автор, който, макар и лаконично, го споменава, като отбелязва, че след церемониала, извършен от Терес в Бизия по предаването на царските инсигнии на Андриск, последният получава от него 100 души и препоръка пред останалите тракийски династи, от които, като придобива още наемници, е препратен към Б. От засвидетелстваните у античните автори тракийски династи, които оказват подкрепа на Андриск, само Б. не е анонимен, но пък не е отбелязана неговата принадлежност към конкретен тракийски етнос.

Някои съвременни изследователи считат, че той принадлежи към тракийските regulus, които подкрепят и придружават Андриск  в настъплението му към Македония. Други са на мнение, че Б. спада към онези местни владетели, които трудно се вписват в една по-пространна характеристика. Най-вероятно той е съуправител на Терес, който съвестно изпълнява неговите разпореждания. 

Пламен Петков

 

 Литература:

Danov 1979: Danov, Chr. Die Thraker auf dem Ostbalkan von der hellenistischen Zeit bis zur Gründung Konstantinopels. - In: ANRW, Berlin - New York, 1979.

Тодоров 1998: Тодоров, Ив. Неизвестните тракийски владетели 542 - 798 а. u. c., Велико Търново, 1998.