А(у)тлезбис

Аутлезбис; Аутлесбис; А(у)тлезбис; А(у)тлесбис; Аулезбис; Аулесбис /Autlesbis/ - тракийски владетел

 

Единственото сведение за този владетел e на Тит Ливий [Liv. XLII, 67, 3-5], който го нарича Autlesbim, regulum Thracum, без да посочва към кой тракийски етнос принадлежи, което поражда различни хипотези в съвременната наука.

За Персей (179 - 168 г. пр. Хр.) е много неприятен фактът, че в решителния етап на ІІІ македонска война (171-168 г. пр. Хр.) не може да разчита на пълноценната подкрепа на одриския цар Котис, син на Севт, който е неутрализиран от умелата римска дипломация, посредством А. и Корагос, префект на Евмен ІІ Сотер (197-160 г. пр. Хр.) и стратег на Хелеспонта, които под римско и пергамско давление нападат неговите владения в областта Марена и по този начин го отклоняват от преки военни действия. 

Някои съвременни изследователи приемат, че А. принадлежи към сапеите, понеже нападението срещу териториите, подвластни на Котис, се извършва в непосредствена близост до техните земи. При това положение е възможно А. да е наследник на изчезналия, след инцидентното му споменаване у античните извори, сапейски владетел Абруполис, който, подобно на своя предшественик, се опитва да извлече полза от комплицираността на военно-политическата ситуация в района. Други са на мнение, че А. е владетел на кените.

Пламен Петков

Литература:

Тодоров 1998: Тодоров, Ив. Неизвестните тракийски владетели 542 - 798 а. u. c., Велико Търново, 1998.

Кабакчиев 1992: Кабакчиев, Ю. Фракия и закат крупных эллинистических монархий. - In: BHR, 1-2, 1992.

Detschew 1957: Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957.