Бюзес

Бюзес; Бюзас; Бюзю /Buzes; Buzas; Buzu/ - тракийски владетел (династ)

Тракийският владетел, който предава Андриск на римляните, е засвидетелстван у Дион Касий, но информацията за него е запазена чрез извлеченията на Зонара [Zon. IX, 28], където е отбелязан като династ. Някои съвременни изследователи считат, че общият корен на името на тракийския династ и този на държавния център на астите недвусмислено показват неговата принадлежност към тях. Но е по- вероятно Б., подобно на Барсабас, да е съуправител на одриския цар, който, за разлика от него, не е лоялен към губещия позиции Терес. Вероятно след края на ІV македонска война (149-148 г. пр. Хр.) Б., разчитайки на римските протекции, премахва Терес и, като го наследява на трона, отново ориентира одриската външна политика към Римската република.

                                                                                                                        Пламен Петков

 Литература:

Мурыгина 1957: Мурыгина, Н. Ф. Сопротивление фракийских племен римской агрессии и восстание Андриcка. - В: ВДИ, 2, 1957.

Тодоров 1998: Тодоров, Ив. Неизвестните тракийски владетели 542 - 798 а. u. c., Велико Търново, 1998.