Типас

Tipas; Tipa - владетел (династ) на медите

Според надписа от Лете [Syll.3 700] около 117 (119) г. пр. Хр. династът на медите Т. участва в нахлуването на скордиските в пределите на провинция Македония, които достигат чак до Термейския (дн. Солунски) залив. В този епиграфски извор за пръв път владетел на медите е засвидетелстван поименно. Римската войска е разбита, а македонският управител-преторът Секст Помпей загива в околността на Аргос, близо до Стоби, на река Аксиос. Но скоро на квестора Марк Аний, син на Публий (Μάαρκος Ἄννιος Ποπλίου υἱός), се отдава да стабилизира ситуацията, и нападателите са прогонени. За да парира опасността, сенатът е принуден между 116-106 г. пр. Хр. да изпраща в Македония вместо претори - консули и управители с проконсулски ранг.

Литература:

Геров 1967: Геров, Б. Проучвания върху западнотракийските земи през римско време, Част ІІ. - В: ФЗФ, Т. LXІ, 1, 1967.

Кацаров 2004 (1919): Кацаров, Г. Избрани съчинения. Т.2. - B: Университетска библиотека  №  3. София, 2004, с. 353-354 = Келтите в стара Тракия и Македония. - В: СпБан, кл. ист.-фил. 80. 1919, № 10.

Тачева 1997: Тачева, М. История на българските земи в древността през елинистическата иримската епоха. (Второ допълнено издание). София, 1997.

Zippel 1932: Zippel G. Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig, 1877.

Patsch 1932: Patsch C. Beiträge zur lker Kunde von dosteuropa. V. Aus 500 Jahren vorrömischer und römischer Geschichte Südosteuropas.1.Teil: Bis zur Festsezung der Römer in Transdanuvien. Wien, 1932.

Papazoglu 1969: Papazoglu F. Srednjobalkanska plemena u predrimskog doba (Tribali, Autarijti, Dardanci, Skordisci i Mezi). Djela, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 30; Centar za balkanoloska ispitivanja, knj. 1, Sarajevo, 1969.

Пламен Петков