Варненски некропол І

План на некропола

 

Некрополът е разположен на първата тераса на северния бряг на Варненското езеро. В този район са открити 8 селища от късния халколит и ранната бронзова епоха, чиито останки днес се намират на морското дъно.

 

 

От 1972 до 1986 г. на площ от 7500 м2 археологът от Варненския археологически музей Иван Иванов проучва 294 гроба. Ориентацията на гробните ями е североизток - югозапад, дълбочината им варира от 0, 60 до 3 м от съвременното ниво. Откритите в некропола находки, сред които се открояват над 3000 златни предмета с общо тегло 6,1 кг, датират в края на каменно медната епоха - втората половина на 5 хилядолетие пр. Хр. Погребения тук са били извършвани в продължение на 150 - 200 години, което означава, че в него са погребани индивиди от 6 - 7 поколения (при средна продължителност на живота 32 - 35 г.).

Откритите гробове се делят на:

-         90 гроба със скелет, положен изпънат по гръб - предимно мъже. Въз основа на гробния инвентар те се делят на бедни и богати. В 10 са открити златни предмети.

-         56 гроба със скелет, положен в поза хокер - предимно жени. Златни предмети са открити в 13 гроба, но общо инвентарът е по-беден.    

-         В 70 гроба са открити лошо запазени скелети, чиято поза и пол не могат да се определят. Инвентарът е стандартен.

-         20% са символичните гробове и те се делят на няколко групи:

* 34 кенотафа с беден инвентар - керамични съдове, сечива, накити.

* 10 гроба с части от мъжки или женски скелети, предимно части от черепи и крайници, които са умишлено натрошени и разпръснати из цялата яма. Антропологическите изследвания на част от тях показват, че това са препогребани кости на хора с физически или психически увреждания. Това обяснява факта, че гробните ями на тези погребения са с най-голяма дълбочина.  Гробните дарове са разположени в реда като при гробовете със скелет, но във всеки от тях се откриват черупки от денталиум и по един антропоморфен костен идол както при богатите символични гробове.

* 6 гроба с богат инвентар, съдържащ многобройни предмети от различни суровини, откривани в богатите мъжки и женски погребения. Откроява се гроб 36 (един от най-късните в некропола) - в плитка овална яма в няколко пласта са поставени златни скиптър, диадема, гривни, модели на сърп, хомот и астрагалус, 2 фигурки на бик, апликации за дреха и маниста; мраморен съд, медни сечива, черупки от денталиум и костен идол. 

* 6 гроба с кукли/идоли - обособени по двойки в две редици, открити в центъра на югоизточния сектор на некропола. На дъното на гробните ями 2 и 3 са открити моделирани от глина човешки лица в естествени размери - очите и зъбите са маркирани със златни пластинки, на челото е поставена златна диадема, а на ушите - златни обеци. Дъната на ямите и богатите гробни дарове, разположени като при гробовете със скелет, са покрити със слой от червена охра и черна материя, а между тях се откриват буци опалена глина - вероятно части от моделирани в почти естествена големина идоли.

Находките от некропола представят върховите постижения на първата европейска цивилизация. Нейната база са рудодобива, високо развита металургия и металообработка на мед и злато, производство на каменна сол и осъществявания търговски обмен по бреговете на Черно море и по големите реки. Проучените в района селища от протоградски тип, употребата на камък при строежа на жилища и храмове и данните от некрополите, проучени в района, представят едно общество с отчетлива социална йерархия и възглавявано от цар-жрец и старейшини.

Литература:

Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 - 150.

Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia