Андриск (Andriscos)

Известен още като Псевдо- или като Лъже-Филип.

Организатор и водач на мощно антиримско въстание в Македония към средата на II в. пр. Хр., в което значителна роля имат населението на Тракия и някои тракийски племенни първенци. Причините за въстанието са две: от една страна политико-икономическият и културен упадък на елинистическите държави в Източното Средиземноморие, а от друга - режимът, който римските завоеватели установяват там със силата на своето оръжие. Масовото недоволство в Македония срещу натрапения проримски режим, както и острата социално-икономическа криза, засягат чувствително населението, което организира въстанието начело с Андриск. Той се провъзгласява за Филип VI, син на последния македонски цар Персей. Неговите противници го наричат Псевдо-Филип [Тас. Ann., XII, 62].

Въстанието започва през 151/150 г. пр. Хр., когато А. се обръща за подкрепа към сирийския цар Деметрий I Сотер (162-150 г. пр. Хр.), брат на мнимата му майка Лаодика. Положението на самия сирийски владетел обаче е несигурно, поради подобно въстание в страната, ръководено от Александър Балас. Затова той предава Андриск на римляните, а те го интернират в един италийски град. А. успява да избяга оттам, събира многобройни свои привърженици и през Милет се прехвърля отначало в Тракия, където взема страната на тракийския цар Терес, женен за една от сестрите на Персей. След като спечелва още Барсабас и други тракийски първенци, приблизително през 150/149 г. пр. Хр. Андриск навлиза с войските си в Македония. Само няколко месеца след появата си там успява в две успешни сражения източно и западно от р. Стримон да сломи съпротивата на изпратените срещу него римски войски.

През 149 г. пр. Хр. силите на А. укрепват до такава степен, че той разбива цял римски легион начело с претора Публий Ювентий Тална и навлиза в Тесалия. Връзките, които Андриск установява с картагенците, го правят още по-опасен за Рим. Едва през 148 г. пр. Хр. преторът Квинт Цецилий Метел, начело на голяма войска, подкрепен и от флот, успява да го разбие.

Андриск избягва в Тракия, но не успява да се съпротивлява дълго и е предаден на римляните от тракийския династ Бизес. През 146 г. пр. Хр. е развеждан и показван в Рим по време на триумфалното шествие в чест на Метел, който получава почетната титла Македонски.

†Христо Данов