Енциклопедия Древна Тракия и траките е част от националната пътна карта за научна инфраструктура ИНФРАМАТ. Тя е дело на екип от ИБЦТ-БАН, който продължава работата на колектив под ръководството на проф. Валерия Фол. В нея са включени и материали от Енциклопедия на античното културно наследство в Югоизточна Европа, създадена по Национална научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.