Хипостаза

(Hypostasis) - преминаване от една форма/категория в друга.