Залмос

Залмос е една от тракийските глоси със сравнително ясна етимология.

Тя се запазва в името на Залмоксис (предпочитаната форма е Салмоксис) и означава покровител, господар или още по-общо цар. Съставката салм-, селм-, която показва негръцки фонетични особености и принадлежи на пеласгийската общност, се съдържа в името на легендарния тесалийски пределински цар Салмоней и в местното име Салмидесос от областта на Югоизточна Тракия.

Тя се отнася към най-ранния ономастичен пласт на Балканите, включена е и в името на Залмоксис и показва, как то е живо към средата и към края на VI в. пр. Хр.

Димитър Попов