Варненски халколитен некропол

Некрополът е разположен на първата тераса на северния бряг на Варненското езеро. В този район са открити 8 селища от късния халколит и ранната бронзова епоха, чиито останки днес се намират на морското дъно. 

От 1972 до 1986 г. на площ от 7500 м2 археологът от Варненския археологически музей Иван Иванов проучва 294 гроба. Ориентацията на гробните ями е североизток - югозапад, дълбочината им варира от 0, 60 до 3 м от съвременното ниво. Откритите в некропола находки, сред които се открояват над 3000 златни предмета с общо тегло 6,1 кг, датират в края на каменно медната епоха - втората половина на 5 хилядолетие пр. Хр. Погребения тук са били извършвани в продължение на 150 - 200 години, което означава, че в него са погребани индивиди от 6 - 7 поколения (при средна продължителност на живота 32 - 35 г.).

Откритите гробове се делят на:

-   90 гроба със скелет, положен изпънат по гръб - предимно мъже. Въз основа на гробния инвентар те се делят на бедни и богати. В 10 са открити златни предмети.

-   56 гроба със скелет, положен в поза хокер - предимно жени. Златни предмети са открити в 13 гроба, но общо инвентарът е по-беден.    

-   в 70 гроба са открити лошо запазени скелети, чиято поза и пол не могат да се определят. Инвентарът е стандартен.

-   20% са символичните гробове и те се делят на няколко групи:

* 34 кенотафа с беден инвентар - керамични съдове, сечива, накити.

* 10 гроба с части от мъжки или женски скелети, предимно части от черепи и крайници, които са умишлено натрошени и разпръснати из цялата яма. Антропологическите изследвания на част от тях показват, че това са препогребани кости на хора с физически или психически увреждания. Това обяснява факта, че гробните ями на тези погребения са с най-голяма дълбочина.  Гробните дарове са разположени в реда като при гробовете със скелет, но във всеки от тях се откриват черупки от денталиум и по един антропоморфен костен идол както при богатите символични гробове.

* 6 гроба с богат инвентар, съдържащ многобройни предмети от различни суровини, откривани в богатите мъжки и женски погребения. Откроява се гроб 36 (един от най-късните в некропола) - в плитка овална яма в няколко пласта са поставени златни скиптър, диадема, гривни, модели на сърп, хомот и астрагалус, 2 фигурки на бик, апликации за дреха и маниста; мраморен съд, медни сечива, черупки от денталиум и костен идол. 

* 6 гроба с кукли/идоли - обособени по двойки в две редици, открити в центъра на югоизточния сектор на некропола. На дъното на гробните ями 2 и 3 са открити моделирани от глина човешки лица в естествени размери - очите и зъбите са маркирани със златни пластинки, на челото е поставена златна диадема, а на ушите - златни обеци. Дъната на ямите и богатите гробни дарове, разположени като при гробовете със скелет, са покрити със слой от червена охра и черна материя, а между тях се откриват буци опалена глина - вероятно части от моделирани в почти естествена големина идоли.

Находките от некропола представят върховите постижения на първата европейска цивилизация. Нейната база са рудодобива, високо развита металургия и металообработка на мед и злато, производство на каменна сол и осъществявания търговски обмен по бреговете на Черно море и по големите реки. Проучените в района селища от протоградски тип, употребата на камък при строежа на жилища и храмове и данните от некрополите, проучени в района, представят едно общество с отчетлива социална йерархия и възглавявано от цар-жрец и старейшини.

Гроб №1

Символично погребение

Открит при строителни работи през 1972 г. Гробната яма е правоъгълна, открита на дълбочина 1,45 м. Ориентирана североизток - югозапад. Върху дъното на ямата е проследена ивица от червена охра с дебелина 1 см и са открити бучки от опалена глина (останки от антропоморфна фигура ?).  Вероятно предметите са били подредени като при реално погребение на мъж. Инвентарът се състои от 7 медни сечива, 6 кремъчни пластини, фрагмент от мраморен съд, костен идол, два керамични съда, маниста от каолин и малахит и 1640 черупки от средиземноморското мекотело денталиум. От злато са направени 3 гривни, нагръдник, обковки от дръжка на скиптър, обковки от лък, 170 маниста и апликации за дреха - общо 222 предмета, с общо тегло 1092 грама.

АМ Варна, в НИМ, инв. № І 1512 - 1587

Датировка: V хил. пр. Хр., късен халколит - култура Варна

Гроб № 3

Гробната яма е правоъгълна със заоблени  ъгли, с дължина2 м и ширина 0,80 м. Мъж, 25 - 30 годишен. Тялото е положено - изпънат по гръб, глава - полунадясно, ръцете са поставени върху гърдите. Северно от черепа - съд-подставка, върху него - купа. Около главата още 2 съда. На тила - мраморна игла. От ляво - игла от кост, напречно на лявата мишница, каменна тесла, каменен прешлен и кремъчен нож. Върху гърдите брадва от еленов рог и каменна брадва. На дясната мишница - широка гривна, на лявата ръка - три тесни гривни от спондилус; на гърдите - каменна брадва и медна гривна; на четвъртия пръст на лявата ръка - меден пръстен; над таза - в 5 реда успоредни тръбички от спондилус - колан;  отляво върху таза - костена апликация; около шийните прешлени и под черепа - златни и минерални мъниста, грандел и мъниста от спондилус. Черупки от Денталиум навсякъде около скелета. Апликации от спондилус очертават дрехата.

АМ Варна, инв. № І 1918 - 1945

Датировка: V хил. пр. Хр., ранен халколит, култура Хаманджия ІV 

Гроб № 4

Символично погребение

Гробната яма е правоъгълна, със заоблени ъгли и размери 2,10 х 0,95 м, с дълбочина между 1,95 и 2,10 м. Ориентирана Северозапад - югоизток. Дъното на ямата е покрито с пласт червена охра. Вероятно в гроба е била положена глинена антропоморфна фигура, облечена в дреха или завита в саван, тъй като върху и под находките са проследени ивици от тъмна материя и червена охра, а до западната стена - ивица, оцветена в синьо - меден сулфит. Гробните дарове са подредени в ямата в порядък, подобно на тези в реалните мъжки гробове. В северозападната част на ямата, над мястото където би трябвало да е главата, са открити керамични съд с капак и блюдо, рисувани със злато. В Блюдото са поставени медни брадва, клин и длето, костен идол, каменна тесла, златни наконечник и апликации. Златните находки са 339 броя с общо тегло 1516 грама - маниста, гривни, нагръдник, апликации за дреха, обковки от лък и дръжка на жезъл. Инвентарът съдържа и 6 медни сечива, каменни и кремъчни оръдия, маниста от кварц и различни минерали, брадва от еленов рог, черупки от денталиум.

Датировка: V хил. пр. Хр., късен халколит - култура Варна

АМ Варна, инв. №  ВЕН 72 - 297

Мая Аврамова

 

Литература: 

Иванов И. 1978.  Раннохалколитни гробове до град Варна - ИНМВ. XIV /XXIX/, 84-88. табл. III-VII.

Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 - 150.

Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia